Χ.ΠαπαχατζάκηΓ.Ντουνιάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων αποτελείται, σύμφωνα με το καταστατικό της Επιτροπής,  από εννέα μέλη, τρία προερχόμενα από τη ΔΕΗ, τρία προερχόμενα από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τρεις ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, σύμφωνα με το καταστατικό της Επιτροπής, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη και οι πρώην πρόεδροι της ΕΕΜΦ ως επίτιμοι πρόεδροι.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη την 31η Ιανουαρίου 2018 και έχει τριετή θητεία.

Ντουνιάς Γεώργιος

Πρόεδρος

Παπανικολάου Παναγιώτης

Α’ Αντιπρόεδρος

Περισσότερα...

Λαζαρίδου Σέρα

Β’ Αντιπρόεδρος

Παπαχατζάκη Χαρά

Γραμματέας

Σιάχου Σοφία

Ταμίας

Δήμου Χρήστος 

Μέλος

Καστραντά Γεωργία

Μέλος

Περισσότερα...

Μπενσασσών Λίζα

Μέλος

Περισσότερα...

Ράμπιας Ευάγγελος

Αναπληρωματικό Μέλος

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος

Επίτιμος Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Κ.Αναστασόπουλος

Σούλης Βασίλης

Μέλος